vệ sinh công nghiệp

Nhà xưởng là nơi trực tiếp sản xuất hàng hóa [...]