Student Helpline

Sr. No.   Name                              Hods/ O/I                  Mobile No.

1                   Sh. Dharamvir Singh Sangwan                           Principal                                               9416052380

2                  Sh. Zakir Hussain                                                   Mechanical Engg                                 9711322101

3.                 Sh. Yashvir Singh                                                   Computer Engg/ O/I Exam               9306629192

4.                 Smt. Lata Yadav                                                     Electrical Engg/ O/I admission         9810727553

5.                 Sh Parmal Singh                                                     Applied Sc.                                             9729935462

6.                Sh Satender Vasistha                                             Civil Engg./ O/I NCC                           8529886371

7.                Sh. Ashwani Kumar                                                Ceramic Engg.                                       8168342404

8.               Sh. Umesh Saroj                                                       ECE                                                          9416376141

9.               Sh. Narender Kumar                                              Workshop Supdt.                                   9467317800

10.             Sh. Ravinder Saharan                                            T.P.O                                                         9991118568

11.             Sh Shakti Raj Singh                                                 Hostel Warden Boys                             9812382905

12.             Sh. Gurdeep Singh                                                 Hostel Warden Boys                               99991066553

13.             Smt. Pinki                                                                 Hostel warden Girls                               8059056570